Održana 14. sjednica Općinskog vijeća

Danas je u sali Općinskog vijeća, sa početkom u 13,00 sati održana 14. sjednica Vijeća sa predloženim dnevnim redom:

 1. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za period od 01.01.-31.12.2021.godine,
 2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj,
 3. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa novčanih podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području općine Tešanj u 2022. godini,
 4. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana kapitalnih investicija za budžetsku 2022.godinu (sa planom kandidovanih investicija za 2023 i 2024) 1+2,
 5. Prijedlog Odluke o prodaji neposrednom pogodbom zemljišta označenog kao k.p.br.780/13 za k.o. Mrkotić,
 6. Prijedlog Odluke o potvrđivanju liste najboljih kandidata  za Nadzorni odbor TOPLANA d.d.Tešanj,
 7. Prijedlog Odluke o donošenju Programa razvoja zaštite i spašavanja 2022-2026.godina,
 8. Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Kolegija Općinskog vijeća Tešanj,
 9. Izvještaj o realizaciji Strategije razvoja općine Tešanj u 2021.godini,
 10. Izvještaj o realizaciji plana upravljanja otpadom općine Tešanj za 2021.godinu,
 11. Informacija o radu Općinskog suda Tešanj za 2021.godinu.

Tokom sjednice, vijećnici su raspravljali o svim tačkama dnevnog reda. Vijeće nije prihvatilo dvije tačke: Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj i Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Kolegija Općinskog vijeća Tešanj. Na današnjoj sjednici usvojen je Plan kapitalnih investicija za budžetsku 2022. godinu. I ostale tačke Vijeće je, nakon rasprave usvojilo i završilo sa radom u 18,40 sati.

Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj je u subotu, 12.03.2022.godine u 21,00h i nedjelju, 13.03.2022.godine u 14,00h.

O Press Opcine