Obavijest: Javni poziv obrtnicima za usklađivanje poslovanja

Obavještavaju se obrtnici i lica koja obavljaju srodne djelatnosti na području općine Tešanj da je članom 82. stav (1) novog Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u FBiH (“Sl novine FBiH”, broj: 75/21) propisano da „Obrtnici i lica koja obavljaju srodne djelatnosti, a kojima je obavljanje djelatnosti odobreno prema ranijim propisima, uskladit će svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Zakon je stupio na snagu 30.09.2021. godine, a krajnji rok za usklađivanje poslovanja je 29.09.2022. godine.

U skladu sa navedenim zakonskim odredbama, obrtnici i lica koja obavljaju srodne djelatnosti, a kojima je obavljanje djelatnosti odobreno prema ranijim propisima, obavezni su da u Službi za finansije, privredu, komunalne i inspekcijske poslove općine Tešanj podnesu zahtjev za usklađivanje poslovanja sa novim Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima u FBiH, najdalje do navedenog roka.

Obrazac zahtjeva se može preuzeti na Protokolu Općine Tešanj.

Za sve informacije zainteresirana lica se mogu obratiti na telefon: 032/650-503, kao i u Službi za finansije, privredu, komunalne i inspekcijske poslove općine Tešanj, kancelarija broj 44.

O Press Opcine