Saziv za 20. sjednicu Vijeća

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“,broj: 3/18),

S A Z I V A M

20. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati u srijedu, 30.11.2022. godine s početkom u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18) za 20. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

  1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 19. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

  1. Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Općine Tešanj za 2022. godinu,
  2. Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra-puta k.p.br.: 235/2 K.O. Raduša, k.p.br.: 235/3 KO Raduša, i k.p.br.: 235/4 K.O. Raduša,
  3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti JU Centar za socijalni rad Tešanj radi prodaje nekretnina,
  4. Prijedlog Odluke o kupovini nekretnine označene kao k.p. broj: 199/2 k.o. Tešanj II,
  5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju   javnog interesa za izgradnju pumpnih stanica, rezervoara i drugih objekata vodovodnog sistema MZ Karadaglije i MZ Jablanica,
  6. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Općinske izborne komisije, po zahtjevu Kotorić Adine,
  7. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog nadmetanja-licitacije u postupku prometa općinskim zemljištem,
  8. Informacija o socijalnoj zaštiti na području općine Tešanj – položaj građana u socijalnoj potrebi i položaj djece i omladine sa posebnim potrebama,
  9. Informacija o zakupu općinskih nekretnina i prometu zemljišta u kojem je Općina jedan od učesnika prometa.

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Napomena:

1. Edukacija vijećnika će se održati isti dan s početkom u 13:15h, na temu: “Finansiranje jedinica lokalne samouprave”, predavač: Samir Brka, stručni saradnik za planiranje i nadzor budžeta,

2. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: https://ecitizen.ba/tesanj/public-sessions/session-list

3. U materijalima se dostavlja Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 19 sjednici Općinskog vijeća Tešanj,

4. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: subota, 03.12.2022.godine u 21,00 sat i nedjelja, 04.12.2022.godine u 14,00 sati.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Amir Kurtić, dipl.ing.elteh.

O Press Opcine