Održana 20. sjednica Vijeća

Danas je u sali Općinskog vijeća Tešanj održana 20. sjednica Općinskog vijeća Tešanj, sa predloženim dnevnim redom:

1.Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Općine Tešanj za 2022. godinu,

2.Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra-puta k.p.br.: 235/2 K.O. Raduša, k.p.br.: 235/3 KO Raduša, i k.p.br.: 235/4 K.O. Raduša,

3.Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti JU Centar za socijalni rad Tešanj radi prodaje nekretnina,

4.Prijedlog Odluke o kupovini nekretnine označene kao k.p. broj: 199/2 k.o. Tešanj II,

5.Prijedlog Odluke o utvrđivanju   javnog interesa za izgradnju pumpnih stanica, rezervoara i drugih objekata vodovodnog sistema MZ Karadaglije i MZ Jablanica,

6.Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Općinske izborne komisije, po zahtjevu Kotorić Adine,

7.Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog nadmetanja-licitacije u postupku prometa općinskim zemljištem,

8.Informacija o socijalnoj zaštiti na području općine Tešanj – položaj građana u socijalnoj potrebi i položaj djece i omladine sa posebnim potrebama,

9.Informacija o zakupu općinskih nekretnina i prometu zemljišta u kojem je Općina jedan od učesnika prometa.

Na današnjoj sjednici usvojen je Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Općine Tešanj za 2022. godinu. Budžet Općine Tešanj povećan je za 443 000 KM, tako da ukupan Budžet Općine Tešanj za 2022. godinu iznosi 26,9 miliona maraka.

I ostale tačke dnevnog reda, nakon diskusije, Vijeće je usvojilo.

Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV Smart Tešanj je u subotu, 03.12.2022.godine u 21,00 sat i nedjelju, 04.12.2022.godine u 14,00 sati.

O Press Opcine