Izgradnja Bunara PEB-5

Realizacija projekta Izgradnja Bunara PEB-5 je nastavljena. Trenutno se izvode radovi na uređenju prilaznog puta za objekat Pumpne stanice sa postavljanjem dijela priključnog cjevovoda. U narednom periodu planira se izgradnja objekta Pumpne stanice koji je zidani objekat sa ab temeljima, horizontalnim serklažima i ab pločom.

Do sada je izveden podzemni dio bunara od betonskih cijevi unutrašnjeg prečnika 2000 mm, dubine cca 9,00 metara sa betonskom glavom bunara na koji se oslanja pumpna stanica. Izvedeni su radovi na sabirnom drenažnom kolektoru (Lateralni dren) ukupne dužine 103 metra, a izvedeni su i radovi izgradnje spojnog cjevovoda na postojeći vodovodni sistem od bunara PEB-5 do priključka na tlačni cjevovod ispred hlorne stanice sa cijevima u dužini cca 2000 metara. Izvođač radova je firma Inter doo Tešanj.

O Press Opcine