Ravnopravnost spolova i diskriminacija na osnovu spola

U saradnji sa Gender centrom Vlade Federacije BiH održana je dvodnevna edukacija uposlenika Općine, vijećnika u Općinskom vijeću Tešanj i predstavnika javnih preduzeća i javnih ustanova
Općine Tešanj, na temu Ravnopravnost spolova i diskriminacija na osnovu spola. Edukator je bio Adnan Kadribašić, a realizacija edukacije je podržana kroz projekat EU za ljudska prava u BiH koji finansira Evropska unija. Realizacija ove aktivnosti planirana je usvojenim Gender akcionim planom Općine Tešanj, a u narednom periodu bit će realizovano još niz aktivnosti koje za cilj imaju popravljanje stanja u ovoj oblasti i generalno poboljšanje stepena ravnopravnosti. Edukacija je bila interaktivna i svi učesnici su dali maksimalan doprinos u realizaciji.

O Press Opcine