Saziv za 23. sjednicu Vijeća

Na osnovu člana 22. Statuta Općine Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“,broj: 3/18),

S A Z I V A M

23. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja će se održati u petak, 17.03.2023. godine s početkom u 13:00 sati, u Sali Općinskog vijeća Tešanj

Na osnovu člana 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj („Službeni glasnik Općine Tešanj“, broj: 3/18) za 23. sjednicu Općinskog vijeća predlažem:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 22. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

D N E V N I R E D

 1. Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta za 2023.godinu,
 2. Nacrt Odluke o usvajanju Strategije razvoja općine Tešanj 2023-2027,
 3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju naknada članovima upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova i javnih preduzeća,
 4. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana kapitalnih investicija za budžetsku 2023.godinu (sa planom kandidovanih investicija za 2024 i 2025) 1+2,
 5. Prijedlog Odluke o prodaji neposrednom pogodbom zemljišta označenog kao k.p.br. 570/5 za k.o. Jevadžije,
 6. Prijedlog Rješenja o razrješenju zamjenskog predsjednika i zamjenskih članova OIK Tešanj
 7. Izvještaj Komisije za provođenje postupka po javnom oglasu i prijedlog Rješenja o imenovanju 4 člana OIK Tešanj,
 8. Izvještaj Komisije za provođenje postupka po javnom oglasu i prijedlog Rješenja o imenovanju 1 člana OIK Tešanj,
 9. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Statutarno-pravne komisije,
 10. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za izbor i imenovanje,
 11. Informacija o radu Općinskog suda Tešanj za 2022.godinu,
 12. Informacija o radu Zavoda za zapošljavanje – Biro Tešanj za 2022.godinu,

B) VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Napomena:

1. Materijali za sjednicu Općinskog vijeća su dostupni na web stranici Općine: https://ecitizen.ba/tesanj/public-sessions/session-list

3. U materijalima se dostavlja Informacija o realizaciji odluka, rješenja i zaključaka koje je Vijeće usvojilo na 22. sjednici OV

4. Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV “Smart” Tešanj: 18.03.2023.godine u 21,00 h i 19.03.2023.godine u 14,00 h.

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Amir Kurtić, dipl.ing.elteh.

O Press Opcine