Čišćenje vodotoka

U toku su redovne preventivne aktivnosti na čišćenju vodotoka od nanosa šljunka, zemlje i drugih nanosa, kao i izrada kamenih obaloutvrda radi rješavanja devastiranih obala i poboljšanja protoka vode. Trenutno se izvode radovi na Mekiškom potoku u MZ Dobropolje-Mekiš. Izvođač radova je firma Ikan d.o.o. Zavidovići.

O Press Opcine