Čišćenje vodotoka u MZ Miljanovci-Lončari

U toku su redovne preventivne aktivnosti na čišćenju vodotoka od nanosa šljunka, zemlje i drugih nanosa radi sprečavanja plavljenja na kriznim tačkama i poboljšanja protoka vode. Trenutno se izvode radovi u MZ Miljanovci-Lončari. Izvođač radova je firma Ikan d.o.o. Zavidovići.

O Press Opcine