Obavještenje o raspisanom Konkurs za izradu Idejnog rješenja Centralnog spomen obilježja poginulim borcima, šehidima i civilnim žrtvama rata u Tešnju, općina Tešanj

U skladu sa članom 33. Zakona o javnim nabavkama („Sl. Glasnik BiH” broj:39/14 i 59/22), Općina Tešanj donijela je Odluku o pokretanju postupka javne nabavke za javni, anonimni, dvostepeni Konkurs za „Izradu Idejnog rješenja Centralnog spomen obilježja poginulim borcima, šehidima i civilnim žrtvama rata u Tešnju, općina Tešanj“. Postupak je u skladu sa članom 35. Zakona o javnim nabavkama („Sl. Glasnik BiH” broj:39/14 i 59/22) dana 27.12.2023.godine objavljen na Portalu javnih nabavk, Obavještenje o nabavci broj:375-6-2-279-3-179/23.

Konkursna/tenderska dokumentacija je besplatna i može se preuzeti na web stranici Općine Tešanj www.opcina-tesanj.ba

Zainteresovani ponuđači/kandidati mogu tražiti pojašnjenja konkursne/tenderske dokumentacije od Općine Tešanj u pisanoj formi blagovremeno na e-mail: [email protected] ili [email protected] na način i u rokovima kako je propisano konkursnom/tenderskom dokumentacijom.

Konkursna/Tenderska dokumentacija

Projektni zadatak spomen obilježja

Parcela 335-2

Situacija – sastavni dio Projektnog zadatka

Obavještenje o nabavci

Akt, odgovor

Situacija Spomen obilježje

O Press Opcine