4. april – Međunarodni dan borbe protiv mina

Bosna i Hercegovina je minama najkontaminiranija zemlja u Evropi. Minski problem u BiH je prisutan u 145 općina ili gradova, odnosno ugroženo je preko 1.400 zajednica. Podsjećamo da se naša zemlja i dalje suočava sa problemom zaostalih mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava, koje direktno utiču na sigurnost stanovnika ove zemlje i usporavaju ekonomski razvoj u većem broju lokalnih zajednica. U tom kontekstu Općina Tešanj je preduzela aktivnosti koje imaju za cilj da se u što skorije vrijeme preostalo područje općine kontaminirano minama oslobodi i stavi u funkciju građanima i lokalnoj zajednici. Do tog cilja ostaje nam da i dalje preduzimamo sve potrebne radnje kako bi se stanovništvo zaštitilo i spriječila moguća stradanja ljudi.

4. april je Međunarodni dan borbe protiv mina, te je ujedno i prilika za animiranje javnosti o opasnostima od mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS) i značaju protivminskog djelovanja. Potreba stalnog upozoravanja i podizanja svijesti da živimo u zemlji sa još uvijek značajnim brojem mina, minskoeksplozivnih i neeksplodiranih ubojitih sredstava je naša stvarnost koja će još dugo biti naš opasni pratilac.

Služba civilne zaštite Općine Tešanj skreće pažnju svim građanima da kada uoče mine ili NUS, bez obzira da li se nalaze na području općine ili van nje, odmah obavijeste Civilnu zaštitu (121) ili Policiju (122), te da ne pokušavaju sami ukloniti iste. Također, minske oznake koje upozoravaju na postojanje minske opasnosti treba strogo poštivati i nikako ne uništavati ili uklanjati, jer time se čini kažnjivo djelo koje je ravno postavljanju novih minskih polja.

O Press Opcine