Mjerenje zagađenosti zraka

Predstavnici Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ Zenica, na zahtjev Općine Tešanj, na području Medakova, su postavili mobilnu stanicu za mjerenje zagađenosti zraka, koja će narednih tridesetak dana očitavati koncetracije polutanata zajedno sa meteorološkim podacima. Navedena mobilna stanica će na ovaj način osigurati podatke na lokaciji izgradnje autoputa kroz općinu Tešanj, koji će se komparirati sa podacima koji budu dostupni nakon izgradnje istog, a sa ciljem utvrđivanja uticaja na kvalitet zraka. Instaliranje ove mobilne stanice ujedno predstavlja jedanaesti jednomjesečni ciklus mjerenja zagađenosti zraka na području općine Tešanj.

O Press Opcine