Gradnja autoputa kroz područje općine Tešanj

Početkom godine započeti su intenzivni radovi na gradnji Autoputa na Koridoru Vc koji prolazi područjem općine Tešanj. Intenzivno se radi na poddionici Putnikovo brdo-Medakovo, a radovi na području općine Tešanj obuhvataju izgradnju dva kružna toka, priključne petlje, tunela “Hrastik”, dva mosta, pet potputnjaka, jedan natputnjak, te izgradnja centra za održavanje. Sastavni dio projekta su i uređenje dodatnog sadržaja kao što su: izgradnja ceste Bukva, Tešanjka, uređenje obala r. Usore od Tešanjke do granice sa općinom Doboj jug, uređenje korita r. Tešanjke, gradnja vodovoda Bukva-Tešanjka te izmještanje svih postojećih i planiranih instalacija koje su u koliziji sa trasom autoputa. U prethodnoj sedmici intenzivno se radi na čitavoj trasi autoputa, a posebno ističemo početak iskopa tunela “Hrastik”.

Paralelno s tim rade se i pripreme za početak radova na poddionici Medakovo-Ozimice gdje traju pripremne radnje. Od tih radnji značajna je gradnja saobraćajnice Trepče-Jablanica (koja će biti osnovna saobraćajnica za gradnju ove dionice Autopute) – trasirano cca 1900 m sa urađenih 10 propusta za odvodnju vode te pripremne radove za početak gradnje tunela “Crni Vrh”. Općina u svakodnevnoj komunikaciji sa investitorima i izvođačima nastoji da obezbijedi što manji uticaj ovih radova na život i rad naših građana. Međutim, shodno vrsti radova dolaziti će do povremenih smetnji u odvijanju saobraćaja, povećanih gužvi i sl., te koristimo i ovu priliku da građane pozovemo na strpljenje i razumijevanje.

O Press Opcine