Tešanjski dnevnik 30.10-6.11.2017. godine

Dani lijepi i sunčani, a noći svježe. Kiše samo poneka kap. Do ove godine sam okopavao mlade voćke, a sada više ne mogu. Potražim Osmana mog komšiju sa Ravana. Nema ga otišao u Džemilić Planje da cijepa drva. Tamo je i spavao jer je radio više dana. Kada sam ga konačno sreo upitah ga otkud da cijepa drva u Planjama, kao da tamo nema ko to raditi. Osman kaže da nema pa eto sada se za fizičkom radnom snagom dolazi iz MZ Džemilić Planje u MZ Tešanj. Zanimljivi procesi kretanja na tržištu radne snage.

Održana 7. konferencija bibliotekara BiH

JU Opća biblioteka uspješno je organizirala7. Konferenciju bibliotekara BiH. Konferenciji su prisustvovala 74 učesnika iz cijele BiH. Tema ovogodišnje konferenvije bila je Biblioteka ukorak s vremenom i Vodić kroz javne biblioteke. Predavači na Konferenciji su bili: dr., prof.dr. Enes Kujundžić, vanredni profesor Univerziteta u Zenici, prof. dr. Senada Dizdar Filozofski fakultet UNSA, mr. Enisa Žunić, bibliotečki savjetnik, JU Narodna biblioteka Derviš Sušić Tuzla, mr. Nina Bunjevac Salkić JU Opća biblioteka Maglaj, dr. Beba Rašidović bibliotečki savjetnik, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije UNSA, dr. Slavica Gostimirović, Narodna biblioteka Doboj, Dženana Tuzlak, Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH Sarajevo, Sabina Babajić JU Narodna biblioteka Derviš Sušić Tuzla, Amela Hodžić, JU Javna biblioteka Zavidovići.

Dobitnici priznanja sa direktoricom mr. Alminom Alagić

S lijeva: mr. Enisa Žunić, Branimir Jukić, mr. Almina Alagić, dr. Senada Dizdar i Nizama Đug

Učesnicima konferencije su se obratili:u ime domaćina direktorica JUOpća biblioteka Tešanj mr. Almina Alagić, načelnik Općine mr. Suad Huskić, Bedita Islamović Nacionalna univerzitetska biblioteka BiH, Hadžija Hadžiabdić član UO Fondacije za bibliotečku djelatnost i Adnan Kadrić direktor Orijentalnog instituta.

U okviru ove manifestacije promovirana je knjiga Mustafa Ćeman-Drugi o Ćemanu i razgovori s njim koju je priredio Amir Brka. O knjizi su govorili Amir Brka i dr. Enver Kazaz.

Konferencija je bila i prilika da se dodijeli nagrada Mustafa Ćeman dr. Senadi Dizdara koju dodjeljuje JU Opća biblioteka, a koja se dodjeljuje za izuzetan doprinos bibliotekarstvu.

U ime Društva bibliotekara Tuzlanskog kantona priznanja za višegodišnji rad u bibliotekarstvu dodijeljena su mr. Enisi Žunić i Nizami Đug, a priznanja je uručio je Fahrudin Sinanović predsjednik Društva.

Direktorica JU Opća bibliotekamr. Almina Alagić dodijelila je priznanje za višegodišnji rad u bibliotekarstvu Branimiru Jukiću, dugogodišnjem uposleniku ove institucije.

Izašla knjiga Lokalna uprava u Tešnju 1878-1941 Jasmina Mandžukića

Jasmin Mandžukić je napisao i izdao knjigu Lokalna uprava u Tešnju 1878-1941. Recent je prof.dr. Zijad Šehić.Naslovnu stranu je uradio akademski grafičar Miralem Brkić.

U knjizi se govori o organizaciji i načinu funkcionisanja lokalne uprave u Tešanjskom kotaru i Gradskoj općini Tešanj u vrijeme austrougarske uprave i Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Predstavljeni su gradonačelnici iz tog vremena.

Korištena je obimna dokumentacija arhivska građa iz Arhiva BiH (fondovi Zajedničkog ministarstva finansija u Beču i Zemaljske vlade BiH), kao i građa iz Arhiva Republike Srpske u Banja Luci, središtu okruga kome je Tešanj administrativno pripadao u posmatranom periodu.

Jasmin Mandžukić je rođen 1961. godine u Doboju. Osnovnu školu i Gimnaziju završio u Tešnju, a Filozofski fakultet, Odsjek za historiju u Sarajevu. Obavljao je dužnost direktora Muzeja Tešanj. Trenutno je zaposlen u Muzeju Tešanj na poslovima kustosa historičara. Autor je arheološke izložbe u okviru stalne postavke Tešanj kroz stoljeća stalne etnološke postavke Obućarska radionica Hajrudin Mulalić, te knjige Obućarska radionica HajrudinMulalić. Koautor je privremene izložbe Povelja i pisma srednjovjekovnih bosanskih vladara ivlastele, koautor historijske stalne postavke Tešanj kroz stoljeća, kasni srednji vijek-1918, koautor stalne tematske postavke Spomen soba 1992-1995. Autor je multimedijalnog projekta 555 godina od prvog pisanog spomena Tešnja. Od 2016. godne je član Upravnog odbora ICOM-a (Međunarodnog muzejskog vijeća Bosne i Hercegovine).

Adnan Lihić imenovan za direktora JP Rad d.d.

Nakon provedene procedure Nadzorni odbor imenovao je Adnana Lihića za direktora JP Rad d.d. od 1.11.2017. godine na mandatni period od 4 godine.

Adnan (Muhamed) Lihić je rodjen 1981. godine u Tešnju. Osnovnu školu je završio u Jablanici, a Gimnaziju u Tešnju. Mašinski fakultet je završio u Zenici 2006. godine (čiji program se odvijao po petogodisnjem programu). Iste godine zasniva radni odnos u firmi Mann und Hummel BA u sektoru Marketinga i Prodaje, gdje obavlja različite poslove i dužnosti preko jedanaest godina.

Pored profesionalnog angažmana bio je biran u Općinsko vijeće u trajanju od 5 godina. Od čega je bio 2 godine šef kluba vjećnika SDA.Bio je i potpredsjednik Savjetodavnog odbora Premijera i Vlade Ze-do kantona, predsjednik UG Eko-mladi, a potpredsjednik UO ovog udruženja, Predsjednik ŠO, Sekretar UG Tragovi Crni Vrh, Projekt menadžer na desetine projekata iz oblasti zastite okoliša, izmedju ostalih sa UNDP BiH, zatim Koordinator na projektu prikupljanja PET ambalaze i Koordinator na projektu sakupljanja sitnog el. otpada. Učesnik sa prezentacijom radova na Internacionalnom simpoziju o okolišu i moralu u Turskoj, pohađao obuke o pisanju i implementaciji projekata po UNDP metodologiji za šta posjeduje certifikate, kao i certifikate iz oblasti filtriranja, prezentacijskih vještina, prodajne i pregovaračke vještine, javni nastup i slično. Član Razvojnog tima i vodja sektora ekologija za izradu prijedloga Nacrta strategije općine Tesanj za period 2013-2017 i iste uloge za period 2018-2022. Aktivno poznavanje Engleskog jezika, kao i koristenje IT alata.

Iz programa koji je dostavljen Nadzornom odboru najvažnije aktivnosti su:

  • Intezivnom saradnjom sa osnivačem i drugim institucijama obezbjediti nove količine vode i sa proširenjem obuhvata vodosnadbijevanja
  • Rekonstrukcija dijelova stare i dotrajale vodovodne mreže uz provođenje mjera za smanjenje gubitaka
  • Nastavak aktivnosti na proširenju obuhvata organizovanog prikupljanja otpada te intenzivirati aktivnosti oko selektivnog prikupljanja na izvoru nastanka komunalnog otpada
  • Jačanje ljudskih i tehničko-tehnoloskih resursa, forsirajući princip raditi bolje, a ne više, i prava osoba na pravom mjestu, uz poštivanje kodeksa o radu i povećanje nivoa usluga i servisa prema korisnicima usluga
  • Intenzivna saradnja sa osnivačem i drugima na projektu izgradnje kanalizacione mreže

U proteklom mandatnom periodu dužnost direktora JP Rad d.d.obavljao je Mirsad Šaranović

Rođen je 1965. godine u mjestu Trepče – Općina Tešanj.Osnovnu školu pohađao u Medakovu 1972 – 1980. godine.Srednju Ekonomsko – tehničku školu završio 1984. godine u Tešnju.Studirao poslovnu ekonomiju u periodu 1984  – 1989. godina.

Tokom studija nagrađivan za izuzetne rezultate. Diplomirao najvišom ocjenom na Ekonomskom fakultetu UNSA,odsjek – Poslovna Ekonomija smjer – Marketing, podsmjer

Međunarodna razmjena. Završio postdiplomski studij marketinga na UNZE i predstoji odbrana magistarskog rada.

Sa zvanjem diplomirani ekonomista prva radna iskustva sticao u firmi Unis Promeks iz Sarajeva koja ga je tokom studija stipendirala,radeći na poslovima izvoza i prodaje namjenskih proizvoda.

Tokom rata angažiran u Ministarstvu trgovine BiH. U periodu 1984. do 1996. g. živio i radio izvan Tešnja. Prije povratka u Tešanj 1996. g. vodio Filijalu inozemnog izdanja Večernje novine u Njemačkoj. Po povratku proveo pet godinau lokalnoj upravi Općine Tešanj. Tokom angažmana u službama općine radio niz rukovodećih poslova u resorima privrede, urbanizma,

inspekcija, idr. Kraće vrijeme tokom 2001. godine obavljo dužnost šefa Porezne uprave Tešanj, a tokom 2002. godine bio radno angažiranu firmi DC Tešanj kao savjetnik za razvoj.

U periodu 2003. – 2006. obavljao dužnost ministra u Ministarstvu privrede ZDK a u periodu 2007. – 2011. dužnost ministra finansijau Vladi ZDK. Poslove direktora Filijale VGT osiguranja Zenica obavljao tokom naredne dvije godine a dužnost direktora komunalnog poduzeća JP Rad d.d. Tešanj vršio u toku mandatnog perioda 2013. – 2017. g.

Uz radni angažman obavljao i druge javne dužnosti, uključujući poslove člana UO KCUS Sarajevo u periodu 2011-2012. godina.

Najvažniji detalji iz izvještaja o radu za mandatni period:

  • I pored teške hidrometeorološke situacije obezbijeđeno kontinuirano snabdjevanje vodom, a da su pri tom ostvarivani pozitivni finnansijski rezultati i ako cijena komunalnih usluga nije mijenjana 10 godina.
  • Sve obaveze prema svima (državi, radnicima, dobavljačima..) na vrijeme izmirene.Zbog ove činjnice je JP Rad d.d. neovisna agencija LRC – Kreditni biro svrstala u kategoriju firme koje su u samom vrhu BH bonitetne izvrsnosti,što je potvrđeno certifikatom koji LRC dodjeljuje samoinicijativno
  • U kontinuitetu je osigurano preko 97 % naplate svih potraživanja, a realizacija je u pojedinim godinama prelazila visinu fakturisanih vrijednosti, zbog naplate ranijih dugova. Akumulirani deficiti izranijih godina su pokriveni, a firma nije kreditno zadužena.
  • Tokom četiri godine gubici vode smanjeni su sa 33 na 26 %, zbog čega je UNDP istakao JPRad d.d. Tešanj kao kompaniju koja ima najmanje gubitke i najefikasnija je u upravljnju neoprihodovanom vodom u BiH.Trenutno se među najznačajnije projekte koji se vode u
  • okviru JP Rad d.d. Tešanj, a finansiraju kombinirano, svrstava izgradnja novog bunara u Jelah Polju PEB 1., što će po realizaciji značajno doprinijeti poboljšanju ukupne situacije u raspoloživim kapacitetima vodoizvorišta.

Počela izgradnja stanova za korisnike kolektivnog centra

Na lokalitetu industrijske zone u Bukvi nalazi se naselje gdje su kolektivno smještene izbjeglice i raseljena lica iz proteklog rata. Kao i u svim ovakvim naseljima uslovi za život su veoma loši. Samo par kilometara dalje putem prema Tešanjci firma Inter d.o.o. uveliko izvodi zemljane radove za izgradnju stambenog objekta gdje će biti smješteno u 21 stan 65 osoba iz kolektivnog smeštaja u roku od godinu dana. Tim povodom predstavnici svih nivoa vlasti, učesnici u realizaciji ovog projekta obišli su gradilište.

Delegacija koju su sačinjavali: Edin Ramić ministar Ministarstva za za rad, socijalnu politiku i izbjeglice FBiH, Nurđehan Šahinpašić ministar Ministarstva za rad, socijalnu politiku iizbjeglice Ze-do kantona, Edina Imamović koordinator projekta Zatvaranje kolektivnih centara CEB II, Nebojša Švraka Direktor Fonda za povratak BiH, mr. Suad Huskić načelnik općine Tešanj i Dino Ahmić ispred izvođača radova firme Inter d.o.o.

Delegacija je prvo obišla stanovnike kolektivnog naselja u Bukvi, a zatim i radilište na kome su se prisutnim i sredstvima informisanja obratili:Ramić, Imamović, Šahinpašić i Huskić.

Za izgradnju objekta osigurana su kreditna sredstva Razvojne banke Vijeća Evrope. Ukupna vrijednost projekta u Tešnju je 1 050 000 KM uz učešće Općine sa iznosom od 180 000 KM (vrijednost zemljišta, projektovanja, komunalne infrastrukture i nadzor).

Inače ovim projektom treba da se zatvori 121 kolektivni centar u BiH u kojima danas živi 7200 građana BiH. Za tu namjenu bit će obezbijeđeno 2600 stambenih jedinica u 82 zgrade i objekta u 45 općina i gradova. U ovoj godini je planiran početak izgradnje ili rekonstrukcije 19 objekata socijalnog stanovanja sa 745 stanova. U Tešnju, Derventi i Maglaju započeti su radovi, a planiran je početak radova u Foči, Sokocu, Travniku, Zenici, Tuzli i Srebreniku.

S lijeva: Dino Ahmić, Nebojša Švraka, mr. Suad Huskić, Edin Ramić, Edina Imamović i Nurđehan Šahinpašić

Metaltehnika ugradila svoje znanje u proizvodne linije Mann und Hummela i FAD-a

Prilikom posjete Mann und Hummelu BA upoznat sam sa tehničkim rješenjima koje su uradile bih firme, a koja su svojim rješenjima znatno povečale protočnost i kvalitet linija. Među tim firmama je i Metaltehnika Kenan Deljkić, vlasnika Kenana Deljkića.

Osnivač Metaltehnike je otac Kenanov, Emir, nekadašnji radnik Pobjede i izvrstan konstruktor,”klikeraš” za rješavanje tehničkih problema izradom postrojenja ili uređaja. Emir je jedan iz one generacije industrijskih radnika o kojima sam nedavno pisao, a koji su znanja sticali u firmi ZF iz Njemačke. U Pobjedi je radio kao strugar, zatim na održavanju mašina. Bio je i poslovođa i tehnolog. Vlastiti biznis je započeo 2000. godine formiranjem firme SZR Metaltehnika. Firma je proizvodila mašinske dijelove, posebno zupčaste, a zatim i specijalne mašine i uređaje, posebno za Fabriku filtera Mann und Hummel BA.

Sin Kenan je od malih nogu, od sedme godine, dolazio u očevu radionicu, a sa 10 godina je radio na strugu osnovne operacije. Petogodišnje studije na Mašinskom fakultetu u Sarajevu je završio 2012. godine. Kao stipendisti Fabrike filtera ponuđeno mu je volontiranje, ali je ponuda FAD-a za zaposlenje bila bolja pa se odlučio za ovu drugu varijantu.

Pored znanja koje je stekao u očevoj radionici posebno mu je bilo korisan rad sa stručnjacima iz FAD-a kao što su Fikret Ahmić i Mirsad Hatkić.

Kenan je odlučio da se vrati u Metaltehniku i zajedno sa ocem nastavi proizvoditi mašinske dijelove, ali i projektovati i raditi mašine i uređaje.

Emir i Kenan

Saradnja sa Mann und Hummelom rezultirala je sa više tehničkih rješenja koja su obezbjedila ostvarivanje kvaliteta i veće produktivnosti.

Između ostalih napravljena je mašina za savijanje perforiranog lima. Mašina je potpuno automatizovana, sa mogućnošću podešavanja prečnika filtera preko touch displaya. Nakon završene operacije savijanja mašina automatski izbacuje gotov proizvod. Ovu mašinu su zajednički osmislili Emir i Kenan uz podršku inžinjeraMann und Hummela.

Pored Mann und Hummel-a ostvarena je saradnja i sa FAD Preventom i Profine BiH.

Dok mi je, prilikom posjete pokazivao tehnička rješenja firme Metaltehnike i drugih domaćih firmi direktor Mann und Hummel-a Mahmut Galijašević je kazao:

Mann und Hummel-u je strateški interes razvijati lokalne dobavljače koji su onda našoj kompaniji u Tešnju jak vjetar u leđa ka dostizanju veće konkuretnosti. Daljnja saradnja sa firmama koje mogu uraditi inovativna rješenja, kao Metaltehnika, je od iznimne važnosti za našu kompaniju.

Ovakve vrijednosti gdje domira, prije svega, znanje nemaju u našem društvu ni moralnu ni materijalnu stimulaciju i potporu. U sredstvima informisanja uglavnom se spominju lon poslovi (važno je koliko su zaposlili radnika), koliko je proizvedeno malina ili kornišona. Lijepo bi bilo, a i korisno, kada bi se podržale podsticajima i promovisanjem i povoljnijim kreditnim srredstvima, povoljnim uslovima za zemljište i ovakve firme kao što je Metaltehnika. Pred firmom su sada izazovi izgradnje radnog i proizvodnog prostora, kupovine softverskih paketa u projektovanju, kupovina moderne opreme za proizvodnju.

Mašina za savijanje lima, proizvod Metaltehnike

Foto zabilješka

U firmi Medena d.o.o. u fazi izgradnje je proizvodna hala sa kranskom stazom površine 2200 m2. U novu halu izmjestiće se određeni postojeći procesi (montaža, zavarivanje, bravarija i sl.), a u sadašnjim halama će uglavnom ostati obrada metala skidanjem strugotine. Tako će se stvoriti uslovi za proširenje postojeće proizvodnje, a postepeno bi bilo primnjeno još 20 radnika.

Neposredno pred kraj ili neposredno poslije Drugog svjetskog rata vojno i političko rukovodstvo tešanjskog sreza:Stojko Stevanović sekretar Narodnog odbora, Nurka Ćehajić, Fehim Brkić,Hakija Smailbegović, Adem Hecegovac, Kemo Korajlić, Hidajet Ajanović, Petar Bobić načelnik VO i Hakija Golubović

Mesud Smailbegović je igrao ženske uloge

Sa table na Gornjoj čaršiji