Tešanjski dnevnik 11-18.1.2016. godine

Posjeta općinske delegacije iz Čelića

U zadnjih par godina Tešanj je posjetilo desetak delegacija iz drugih općina Bosne i Hercegovine. Uglavnom su prisutna dva motiva, uvid u organizaciju administracije lokalne zajednice koja kotira kao jedna od najuspješnijih u Bosni i Hercegovini i drugo, uspostava kontakta sa tešanjskim poduzetnicima, potencijalnim investitorima.

Tako je i ove sedmice naš grad posjetila i delegacija iz Čelića na čelu sa općinskim načelnikom Seadom Muminovićem. U delegaciji su još bili:
predsjedavajući općinskog vijeća Alija Halilović, predsjednici pojedinih mjesnih zajednica, direktor Centra za socijalni rad, glavnim imam Islam ef. Hrnjić i predsjednik Medžlisa IZ-a Čelić prof. Fahrudin Džafić.

Iz obraćanja medijima načelnika Muminovića moglo se zaključiti da lokalna zajednica ove općine želi, pored upoznavanja sa funkcionisanjem općinske administracije, da nakon regulisanja imovinskih pitanja i sudskih odluka zainteresuju AS group za podizanje poznate predratne Fructalove firme u Čeliću Fruteks.


Načelnik općine Čelić Sead Muminović

Puštena u saobraćaj Titova ulica i Trg Gazi Ferhat-bega

Nakon izvršenih radova rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže pušten je saobraćaj u ovoj glavnoj tešanjskoj saobraćajnici. Saobraćaj će se odvijati uz zabranu u određeno vrijeme koje se vidi iz saobraćajnog znaka na fotografiji. Ulica koja ide od parkirališta nasuprot Doma kulture prema glavnoj ulici ,neće biti otvorena za saobraćaj iz Titove ulice.


Kontrolu poštivanja ovakve odluke, odnosno postavljenih znakova vršit će policija i od učestalosti kontrole i preduzetih mjera zavisit će da li će se ova odluka poštovati. Da li će ova odluka opstati, pokazat će vrijeme, jer kao i uvijek kada je u pitanju saobraćaj u Tešnju ,ima dosta različitih mišljenja i interesa.

Melisa Kuprić imenovana za šefa Porezne Uprave ispostava u Tešnju

Sazanao sam da je Nedžmija Vilašević otišla u penziju, a da je umjeto nje za šefa Porezne Uprave ispostave u Tešnju imenovana Melisa Kuprić. Znam da u Tešnju osoba sa ovakvim prezimenom mora imati vezu sa Ibrahimom Kuprićem dugogodišnjim radnikom Pobjede. Otišao sam kod Melise i zatekao mladu ljubaznu osobu. Uvijek imam zadovoljstvo kada na odgovornim poslovima zateknem mlađe osobe. Bio sam u pravu, Ibrahimova je snaha, ali i kćerka drugog starog radnika Pobjede Alije Mujarića. Znajući kuću u kojoj je odrasla i kuću u koju se udala, siguran sam da se radi o vrijednoj i čestitoj osobi. Dobio sam nekoliko podataka o Ispostavi Porezne Uprave u Tešnju, ali i o Melisi Kuprić.

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine je u sastavu Federalnog ministarstva
finansija. Organizovana je na dva nivoa: na nivou Središnjeg ureda i na nivou kantonalnih poreznih ureda sa poreznim ispostavama.

Porezna ispostava Tešanj prema broju poreznih obveznika i visini ubiranja javnih prihoda, spada među tri najveće ispostave u Zeničko-dobojskom kantonu.

Na području Općine Tešanj trenutno se nalazi 680 aktivnih privrednih subjekata, pravnih lica, koji su registrovani i imaju sjedište na području Općine, te 440 poslovne jedinice. Ukupan broj fizičkih lica, samostalnih poduzetnika, koji trenutno egzistiraju na području Općine Tešanj je 850.

Nakon odlaska u penziju Nedžmije Vilašević za rukovodioca ispostave postavljena je

Melisa Kuprić.

Rođena je 18.03.1979. godine u Doboju, osnovnu i srednju Medicinsku školu završila je u Tešnju. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Sarajevu i stekla zvanje diplomiranog pravnika. Nakon položenog stručnog upravnog ispita koji je obavezan za službenike organa uprave položila je i pravosudni ispit u Federalnom ministarstvu pravde u Sarajevu.


Melisa Kuprić

Aktivno govori engleski jezik.

Nakon završetka studija radila je u Fabrici pumpi i prečistača Pobjeda d.d. gdje je radila poslove sekretara i zastupala fabriku u pravnim stvarima.

Jedno kraće vrijeme je radila kao sekretar JU Srednja stručna škola Tešanj. Kratko vrijeme je radila i u firmi Infoteh d.o.o. Tešanj.

Dvije godine je bila u radnom odnosu u nevladinoj organizaciji Vaša prava
Bosne i Hercegovine Sarajevo – Kancelarija u Doboju gdje je obavljala poslove pravnika zastupajući socijalno ugrožene i građane u građanskim parnicama, pred organima uprave i okružnim sudovima. Za to vrijeme objavila je nekoliko stručnih tekstova koji su objavljeni u stučnim časopisima i publikacijama Udruženja.

Od 13.08.2007. godine od strane Agencije za državnu službu Federacije BiH imenovana je kao državna službenica u Poreznoj upravi Federacije BiH, kantonalni Porezni ured Zenica – Porezna ispostava Tešanj na radno mjesto: Stručna savjetnica za javne prihode, a od novembra 2015. godine za šefa Ispostave.

Zadnjih 14 godina šef ispostave je bila Nedžmija Vilašević. Rođena je 1960. godine u Bugojnu gdje je završila osnovnu školu i Gimnaziju. Pravni fakultet je završila u Sarajevu. Prvo zapolenje je imala u firmi Tvornica namještaja Bugojno. Nakon udaje za Berzada Vilaševića iz Tešnja radi u Ispostavi Poreske Uprave u Tešnju sve do prijevremneog penzionisanja u decembru prošle godine.


Nedžmija Vilašević

Iz tešanjske prošlosti

-Dalmatinci iz Livna, doselili se u okolinu Tešnja 1876. godine i naselili na Mešića posjedu u Ošljaku. Sobom su prvi donijeli krompir u ove krajeve. Jedno vrijeme gajio se kao ukrasna biljka. Davan je bolesnicima kao lijek, pošto bi bio cijel ispečen. Kod obilaska bolesnika donošen kao iladž (lijek).

  • Obilježavanje 2. maja na Rastokama u Jelahu narodnim veseljem prvi put je organizovala grupa aktivista iz Jelaha. To su bili: Osman Karahodžić, Ašir Travančić, Širbeg Smailbegović . Oni su organizovali izlet na Rastoke 2. maja 1950. godine. Od tada je organizacija narodnog veselja na Rastokama postala tradicionalna sve do danas.
  • Prvi kinematograf stigao je u Tešanj 1949. godine. Prvi operator je bio Muharem Merdan.

Stare fotografije

Slika nastala prije drugog svjetskog rata. Na fotografiji su radnici Šumske uprave u Tešnju

S lijeva na desno:Salih Berberović, NN,NN, Zaim Smailbegović, Kasim Priganica šef Šumske uprave, Hasan efendija Mulabećirović,

Sa table na Gornjoj čaršiji

O Husein Galijasevic

Rođen je rođen 17.4.1945. godine u Tešnju od oca Mahmuta i majke Zekije rođene Hodžić.

Osnovnu školu završio u Tešnju, a Mašinsku tehničku školi u Tuzli. Mašinski fakultet završio u Sarajevu.

Nakon završetka srednje škole kao stipendista radio dva mjeseca u Trudbeniku iz Doboja, da bi sa stipendijom iste firme nastavio obrazovanje u Sarajevu.

Po završetku studija radio u Trudbeniku oko 6 mjeseci, otišao u JNA i nakon povratka počeo raditi u Pobjedi Tešanj.

U Pobjedi radi na poslovima: samostalnog konstruktora pumpi za vodu, glavnog konstruktora pumpi i prečistača, šefa službe razvoja, glavnog inžinjera proizvodnje, tehničkog direktora i direktora Fabrike pumpi i hidraulike (OOUR-a), direktora razvoja Fabrika pumpi i hidraulike Pobjeda d.d., rukovodioca projektne grupe ISO 9000.

Obavljao je poslove stručnog saradnika u Minstarstvu industrije i energije i pomoćnika Ministra namjenske proizvodnje za tehniku Republike BiH

Početkom 1997. godine imenovan je na funkciju pomočnika Ministra odbrane Federacije BiH za namjensku proizvodnju. Prije penzionisanja 2007. godine bio je stručni savjetnik u Ministarstvu odbrane FBiH.

Bio je predsjednik Upravnog odbora Centra za kulturu i obrazovanje u Tešnju.

Napisao je dvije monografske knjige:Pobjeda 1954-2014-vizija, znanje, hrabrost i Lovačko društvo "Kiseljak" Tešanj 1921-2011. Desetu godinu piše Tešanjski dnevnik.

Komentariši