Tešanjski dnevnik 29.5-5.6.2017. godine

Ramazanska sedmica, manje je javnih događanja pa je prilika da objavim maturantske fotografije. Na Ferhad-begovom trgu u Kahvi se organizuju zajednički iftari. Jedna od tih grupa su bili pojedini profesori sa islamskih fakulteta. Ova sedmica je bila prava ljetna, sa povremenim naoblačenjima i nevremenom koje je zahvatilo Doboj, Gračanicu, ali je na sreću Tešanj zaobišlo. Temperature se penju i preko 30ºC.

Maturanti gimnazije Musa ćazim Ćatić

Gimnaziju Musa Ćazim Ćatić je završilo 97 maturanata, prolaznost je 100 %, a srednja ocjena je 4,48. Trideset i dva učenika su oslobođeni polaganja mature jer su sva četiri razreda gimnazije završili odličnim uspjehom.Sredinom juna počinje polaganje maturskog ispita za 65 učenika. Posebnu diplomu ima šest učenika jer su u toku školovanja sve razrede završili sa 5,00.

Gimnazijalci pred defile

Učenik generacije 2013/2017 gimnazije Musa Ćazim Ćatić je Sadifa Ćeman

Sadifa Ćeman je rođena 5.10.1998. godine u Zenici. Završila je osnovnu školu Rešad Kadić,također kao učenik generacije, a svoje buduće školovanje nastavit će na Internacionalnom Univerzitetu u Sarajevu, gdje će studirati Elektrotehniku i elektroniku. Tokom svog školovanja u Gimnaziji, učestvovala je u takmičenjima iz matematike i fizike, te u ponekoj školskoj priredbi. Sadifa Ćeman učenica je prirodnog smjera.

Maturanti Mješovite srednje škole-nastavak

Ove godine u Mješovitoj srednjoj školi je bilo 5 odjeljenja četvrtih razreda sa ukupno 103 učenika. Prolaznost je oznosila 93,20 sa srednjom ocjenom 3,89.

Trećih razreda je bilo 7 odjeljenja sa ukupno 153 učenika, prolaznošću 92,81 i srednjom ocjenom 3,24.

Prvi red s lijeva: Ismeta Nuhanović razrednica, Mersima Maličević, Nadira Alkaz, Velida Imamović, Azra Ćeman, Nefa Ireiz

Drugi red: Muharem Saračević direktor, Mujo Bašić, Aida Huskić

Treći red: Mersim Maličević, Samir Solo, Osman Kavazović, Mirhad Fatić, Ernad Spahić, Ernad Fatić, Bilal Džihić i Fahro Ganjgo

Obrađivači metala, ispred Sead Kurtić- razredni starješina,

Prvi red: Muhamed Spahić, Almin Torić (?), Muriz Mujkanović, Ramo Kujundžić, Semir Rahić, Aldin Kovačević i Amir Garić

Treći red: Hamdo Bašić, Jasmin Omahić, Armin Jahić, Adil Hadžić, Vedad Bašić, Midhat Mujkanović, Aidin Hasanbašić i Kenan Mehinović

Automehaničari, ispred Besim Bošnjak razrednik

Prvi red: Muharem Saračević direktor, Ibrahim Bošnjo, Arman Bašić, Kenan Dedić, Salko Ahmić, Fadil Jašarević, Edis Hasanić, Naid Tukić i Muharem Hakanović

Drugi red: Amir Jašarević, Ahmed Hodžić, Muris Solo, Aldin Omić, Meharem Memić, Ramiz Hajrić, Asmir Šaćirović, Amir Kadušić, Omer Roša

Tehničari za mehatroniku, prvi red s lijeva:Senad Mujkić, Muharem Sračević direktor, Besim Karahodžić, Belmin Krdžalić, Eldin Kotorić, Hazim Djedović, Almedin Kadušić i Mirzet Jusufović.

Drugi red: Sulejman Kotorić, Nurija Navrboc, Namik Mujčinović, Dženan Bašić, Medin Hatidžić i Muhamed Hodžić

Treći red: Adnan Šahbaz, Omer Kadušić, Ismet Alić, Mirnes Saltagić, Belmin Avdić, i Belmin Hasanbašić

Poslovno pravni tehničar, prvi red:Muharem Saračević direktor, Elma Davarović učenik generacije, Nermin Jusić profesor, Amra Spahić, Berina Kadušić, Amela Galijašević, Adnana Mešić, Ibrahim Begić, Alija Ramić, Nermina Brka, Armina Bešo.

Drugi red: Mirza Planjac, Aldin Plančić, Edhem Pašić, Samra Mudrov, Amra Unkić, Nadina Ibrahimović, Sejla Alić i Emina Brka

Zavarivači, prvi red s lijeva:Armen Kurdić, Mehmed Džihić, Elmin Kurtović, Ajša Hodžić razrednik

Drugi red:Aidin Hafizović, Kenan Šehić, Denis Mahalbašić, Ismet Bedak, Meho Kadušić

Treći red s lijeva:Muharem Saračević direktor, Maid Meškić, Selmin Bešić, Ismet Alić, Rasim Huskić, Amel Muharembegvić, Haris Hadžić i Nihad Rahić

Učenica generacije Mješovite srednje škole je Elma Davarović


Rođena je 20.decembra 1997.godine u Tešnju.Osnovnu školu završila u školi Džemal Bijedić u Miljanovcima.Kroz osnovnu školu pokazala veliko interesovanje za mnoge vannastavne aktivnosti,što se nastavilo i u srednjoj školi.U osnovnoj školi bila je član Novinarske sekcije,gdje je pisala pismene radove za školske novine, ali i za takmičenja.Mješovitu Srednju školu upisujem 2013.godine,smjer Poslovno – pravni tehničar.

Po završetku prvog razreda bila je kod kod načelnika grada Tešnja kao najbolja učenica prvih razreda gdje je dobila priznanje i prigodne poklone.U trećem razredu učestvovala je na VIII Festivalu rada srednjih-tehničkih i stručnih-strukovanih škola BiH u Živinicama, 2016.godine.Također je bila aktivni član u biblioteci,gdje je jednom prilikom sa ostalim članovima prikupljala novac za obnovu biblioteke u srednjoj školi.

Potpisani ugovori u okviru Programa podrške marginaliziranim grupama

U okviru Programa podrške marginiliziranim grupama koji vodi USAID, Općina Tešanj je svojom aplikacijom obezbjedila realiziranje Programa podrške razvoju biznisa žena.

Na osnovu raspisanog Javnog poziva prijavilo se 17 žena sa svojim sasvim novim poslovnim idejama ili prevođenjem dosašnjeg rada i vještina kojima bi se bavili u okviru zakonom previđenih oblika organizacije privrednog društva.Komisija u sastavu Hamzalija Hojkurić, Amila Dedić, Selma Bradarić, Venan Hadžiselimović i Sanela Beširević, izvršili su nakon provedenog intervjua konačno rangiranje svih 17 prijava. Rukovodeći se ocjenom poslovnog plana i visinom raspoloživih sredstva od 90 000 KM koje su odnosu 50%:50% obezbijedili USAID i Općina za njihovo finansiranje na osnovu prijedloga donesena je Odluka o raspodjeli sredstava.

Potpisnice ugovora, naprijed lijevo Hamzalija Hojkurić i Tamara Turkić predstavnici Općine koji su učestvovali u realizaciji provođenja aktivnosti na ovom programu

Ugovori sa 14 aplikanata su potpisali načelnik mr, Suad Huskić, direktor Programa USAID-a

Jasmin Bešić. Prisutnim su se obratili Amila Dedić vođa programa, mr. Suad Huskić i Jasmin Bešić obećavajući podršku u realizaciji. Ugovori su potpisani sa:

 • Suada Mujkić iz Kaloševića, proizvodnja i prerada ljekovitog bilja, 7540 KM
 • Jasmina Subašić Jelah, Tašnar, 7 624 KM
 • Medina Mahmutović Rosulje, proizvodnja pečene kocke, 6 989 KM
 • Hatidža Haušić, krojač, 6 713 KM.
 • Mina Roša Dobro Polje, stočarstvo, 6 674 KM
 • Emina Husanović Miljenovci, plastenička proizvodnja, 6 595 KM
 • Emina Podrugović Kalošević, frizer, 6 028 KM
 • Ajla Đonlagić, Organizacija događaja, 6,028 KM
 • Elmina Tokmić Tešanjka, frizer, 6,028 KM
 • Alma Kokić Džemilić Planje, frizer kozmetičar, 6 028 KM
 • Alisa Hatkić Davorović, Kreacija ukrasnih predmeta, 6 028 KM
 • Ivana Mandić, fizioterapeut, 6 028 KM
 • Erna Hasanbašić, kozmetičarka, 6 028 KM
 • Himzeta Mujkanović, autolimar, 6 028 KM

Ugovorom su definisana prava i obaveze obje strane , način praćenja pokretanja i finansiranja biznisa i namjensko trošenje odobrenih sredstava. Ispalata sredstava je po principu refundacije, nakon dostavljasnja dokaza o nastalom trošku

Prva je ugovor potpisala Suada Mujkić, do nje načelnik mr. Suad Huskić, a lijevo Jasmin Bašić

Tešanjski zajednički iftar u Sarajevu

U ovogodišnjem zajedničkom iftaru Tešnjaka i Tešnjakinja, koji rade i studiraju u Sarajevu,bila je prisutna 101 osoba. Organizatori iftara su Mersad Huskić, Muhamed Brka, Sandžar Hafizović i Adem Dizdarević. Iftarili su u restoranu Konyali Ahmet Usta u Sarajevu. Ovaj put iftaru su prisustvovali i načelnik mr. Suad Huskić (koji se i obratio prisutnim), Senad Subašić predsjedavajući OV-a i glavni imam Medžlisa IZ-e Tešanj Fuad ef. Omerbašić. Organizatori su odlučili da ubuduće svake godine organizuju zajednički iftar prvog četvrtka u mjesecu Ramazana. Organizatori su me zamolili, dostavljajući fotografije, da se preko Tešanjskog dnevnika zahvale svim koji su došli na iftar i posebno delegaciji iz Tešnja sa Načelnikom, jer su to propustili na iftaru.


Organizatori s lijeva:Sandžar Hafizović, Adem Dizdarević, Muhamed Brka i Mersad Huskić su dobro vodili računa o izboru voda za iftar

Umro Mujo Zukanović


Mujo Zukanović, rođen je 1952. godine u Stenjaku. Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u Tesliću, a Pedagošku akademiju u Tuzli. Po završenom školovanju, u periodu od 1975. do 1985. godine, radio je kao prosvjetni radnik u Tesliću, a od 1985. do aprila 1992. godine radio je na poslovima kriminaliteta u Stanici javne bezbjednosti Teslić. Tokom rata, po izlasku iz logora, u junu 1992. godine imenovan je za člana Ratnog predsjedništva opštine Teslić sa sjedištem u Tešnju.Obavljao je dužnst načelnika SJB Teslić i načelnika CSB Doboj sa sjedištem u Tešnju. Od 1996. do 2001. godine obavljao je poslove načelnika PU Tešanj. Bio je član SDA od samog osnivanja i predsjednik OO SDA Teslić u periodu od 2006. do 2016. godine. Od 2006. do 2010. godine bio je savjetnik u Ministarstvu za raseljena lica izbjeglice Republike Srpske. Od 2010. godine do smrti na poziciji je savjetnika ministra u Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica, predsjednik RO SDA Sjeverna Bosna i predsjednik Medžlisa IZ Teslić.

Članovi plesnog kluba Win uspješni u Osijeku

Plesmi klub Win sa svojom sekcijom u Jelahu nastupio je na prvom masovnom taskmičenju u plesu van BiH.

Pobjednice Winsice

Sa pedesetak takmičara nastupio je u dvorani Gradski vrt u Osijeku na Regionalnom klupskom takmičenju pod nazivom Kick kup. Nastupilo je pet klubova sa 580 plesača. Donijeli su tri zlatne medaljeu akrobatskom rok end rolu, jedna grupna, a dvije nagrade za plesne parove određenih uzrasta. Plesni parovi koji su osvojili prva mjesta su: Eldar Halilović i Tajra i Hamza Duvnjak i Sajra Čamdžić

Tajra Kahrimanović i Eldar Halilović

TOŠK uspješno završio sezonu 2016/2017 osvajanjem prvog mjesta

Fudbal je najpopularniji sport na svijetu. Igra se u preko 200 država i naziva se najvažnija sporedna stvar u svijetu.

U BiH fudbal je prvo došao u Mostar, a u Tešanj je došao preko radnika Destilacije drveta u Tesliću koji su fudbalsku igru donijeli iz Češke ili Austrije. Formiran je i fudbalski klub 1927. godine pod današnjim imenom. Tešnjaci su živjeli fudbal kroz sve generacije sa manje ili više strasti zavisno od nivoa takmičenja i rezultata. Ova godina je jedna od svjetlih. Osvojeno je ubjedljivo prvo mjesto Druge lige centar. U zadnji 10 godina ni jedna ekipa nije dostigla broj bodova 69 niti gol razliku 64:12 (+52). Najbolji strijelac je Eldion Suljić sa 14 golova. Drugoplasiranom Famosu TOŠK je pobjegao je za 16 bodova.

Šampionska generacija 2016/2017, prvi red s lijeva: Haris Halilović, Amer Rakić, Aldin Bahtić, Samir Zeljković, Džemal Hasanbašić, Igor Remetić glavni trener, Adis Hankić kapiten, Semin Skulić, Armin Mrguda, Osmo Nuhanović i Amel Maglić

Drgi red: Vahidin Dizdarević, Nedim Mujkanović, Eldin Suljić, Hamid Navrboc, Muamer Kadušić, Demir Bedak, Uzeir Sinanović, Ahmed Husibegović, Armin Bijedić, Amel Bašić, Nedim Dolamić pomoćni trener, Harun Strika

Stare fotografije

Lijevo je magazin koji se nalazio između Riječke džamije i rječice Tešanjke, pravo je zgrada današnje Vakufske banke. Iza magazina je zgrada osnovne škole sa školskim dvorištem školsko dvorište (fotografija Isaka Turalića).

Nakon prelaska mosta prema zgradi Općine i Riječkoj džamiji nalazio se mejtaš gdje su klanjane dženaze. U prvom redu četvrti s lijeva Ademaga Mešić, šesti Hakija Srkalović, dženazu je predvodio Hasan ef. Ćatić. U drugom redu drugi s lijeva Mahmut Galijašervić

Ove dvije fotografije prva je iz pedesete, a druga predratna jer se na fotografiji može vidjeti Ademaga Mešić pokazuje ovaj prostor uz Riječku džamiju iz dva smjera

Sa table na Gornjoj čaršijiO Husein Galijasevic

Rođen je rođen 17.4.1945. godine u Tešnju od oca Mahmuta i majke Zekije rođene Hodžić.

Osnovnu školu završio u Tešnju, a Mašinsku tehničku školi u Tuzli. Mašinski fakultet završio u Sarajevu.

Nakon završetka srednje škole kao stipendista radio dva mjeseca u Trudbeniku iz Doboja, da bi sa stipendijom iste firme nastavio obrazovanje u Sarajevu.

Po završetku studija radio u Trudbeniku oko 6 mjeseci, otišao u JNA i nakon povratka počeo raditi u Pobjedi Tešanj.

U Pobjedi radi na poslovima: samostalnog konstruktora pumpi za vodu, glavnog konstruktora pumpi i prečistača, šefa službe razvoja, glavnog inžinjera proizvodnje, tehničkog direktora i direktora Fabrike pumpi i hidraulike (OOUR-a), direktora razvoja Fabrika pumpi i hidraulike Pobjeda d.d., rukovodioca projektne grupe ISO 9000.

Obavljao je poslove stručnog saradnika u Minstarstvu industrije i energije i pomoćnika Ministra namjenske proizvodnje za tehniku Republike BiH

Početkom 1997. godine imenovan je na funkciju pomočnika Ministra odbrane Federacije BiH za namjensku proizvodnju. Prije penzionisanja 2007. godine bio je stručni savjetnik u Ministarstvu odbrane FBiH.

Bio je predsjednik Upravnog odbora Centra za kulturu i obrazovanje u Tešnju.

Napisao je dvije monografske knjige:Pobjeda 1954-2014-vizija, znanje, hrabrost i Lovačko društvo "Kiseljak" Tešanj 1921-2011. Desetu godinu piše Tešanjski dnevnik.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *